منابع مفید برای یادگیری در حوزه تفکر سیستمی

کتاب

مقالات

فیل مولوی

دوره آموزشی آنلاین

آشنایی با «تفکر سیستمی»

مدرس: محمدعلی اسماعیل زاده اصل