آشنایی با روند توسعه تفکر سیستمی و دینامیک سیستم‌ها
چارچوب مباحث تفکر سیستمی
پرسش‌های این درس
 • روند شکل گیری و توسعه تفکر سیستمی و مکتب دینامیک سیستم‌ها به چه صورتی بوده است؟
 • چه رویکردهایی به ترویج تفکر سیستمی و دینامیک سیستم‌ها وجود داشته است؟
 • توسعه دانش این حوزه با چه چالش‌هایی در آینده مواجه خواهد بود؟
 • یک متفکر سیستمی و یک سیستم داینامیست به چه دانش‌های مکملی نیاز دارد؟
 • چگونه می‌توانیم یک مدل ساده سیستمی بسازیم؟
 • The Beginning of System Dynamics

  1989, Jay W. Forrester, The Beginning of System Dynamics

 • MIT Sloan School 1956
 • DYNAMO
 • Industrial Dynamics
 • Urban Dynamics
 • World Dynamics
 • Limits to Growth
 • STELLA
 • K12 Education
 • System dynamics and the lessons of 35 years

  1991, Jay W. Forrester, System dynamics and the lessons of 35 years

  • Designing Managerial and Social Systems
  • A New Kind of Management Education
  • Modeling for What Purpose?
   • Unifying Knowledge
   • Enhancing Mental Models
   • Small Models Versus Large Models
  • The System Dynamics Paradigm
   • Endogenous Behavior
   • Sources of Information
  • Learning From Models
   • Surprise Discoveries
   • General Characteristics of Systems
  • System Dynamics and Public Responses
  • A New Basis For Pre-College Education

  System Dynamics, Systems Thinking, and Soft OR

  1992, Jay W. Forrester, System Dynamics, Systems Thinking, and Soft OR

  • System Dynamics Steps
  • Systems thinking and soft OR
   • Case studies
   • Soft operations research
   • Systems Thinking
  • System dynamics, conceptualization phase—theory creation

  System Dynamics/Systems Thinking: Let's Just Get On With It

  1994, Barry Richmond, System Dynamics/Systems Thinking: Let's Just Get On With It

  • Forrester's View of System Dynamics and Systems Thinking
  • Richmond View of System Dynamics and Systems Thinking
  • Problems with the term "System Dynamics"
  • Systems Thinking: A Paradigm and a Learning Method
  • The importance of "Operational Thinking"
  • Care required in teaching:
   • Causal Loop Diagrams
   • Systems Archetypes
  • The challenges to disseminating System Thinking

  Problems for the future of system dynamics

  1996, George P. Richardson, Problems for the future of system dynamics

  • Understanding model behavior
  • Accumulating wise practice
  • Advancing practice
  • Accumulating results
  • Making models accessible
  • Qualitative mapping and formal modeling
  • Widening the base
  • Confidence and validation

  System dynamics—the next fifty years

  2007, Jay W. Forrester, System dynamics—the next fifty years

  • The past 50 years
  • The present
   • Impact on government
   • Focusing on high-leverage policies
   • Quality of work in system dynamics
  • The next 50 years
   • The promoters
   • Public understanding and support

  System dynamics at sixty: the path forward

  2018, John Sterman, System dynamics at sixty: the path forward

  • The Challenges of System Dynamics Field
  • Jay W. Forrester: A Bold Innovator
  • Model architecture: compartments, agents and networks
  • Evidence-based modeling: qualitative and quantitative data sources
  • Parameter estimation and model analysis
  • Rigor or rigor mortis?
  • The path ahead

  طراحی یک مدل ساده سیستمی: اپیدمی
  • برای طراحی این مدل از نرم افزار vensim استفاده می‌کنیم.
  • پاسخ به این سوالات می‌تواند به طراحی مدل کمک کند:
   • چه عواملی بر انتشار یک بیماری واگیردار اثر گذار هستند؟
   • پیش از هر چیز، باید فرد يا افراد بیماری وجود داشته باشند.
   • برای انتشار بیماری، باید افرادی در جامعه هم مستعد بیماری باشند.
   • این افراد چه کسری از جامعه هستند؟
   • افراد بیمار در ارتباط با افراد مستعد بیماری، می‌توانند منجر به سرایت بیماری به آنها شوند.
  • ساختار طراحی شده در این مدل، در چه موارد دیگری می‌تواند کاربرد داشته باشد؟
  مدل انتشار بیماری‌های مسری (اپیدمی)
  مدل انتشار بیماری واگیردار
  تبدیل مدل اپیدمی به مدل انتشار تکنولوژی
  • مدل اپیدمی به عنوان یکی از مدل‌های پایه، با تغییرات کوچکی می‌تواند به مدل‌های دیگری تبدیل شود.
  • یکی از مدل‌هایی که بر پایه مدل اپیدمی می‌تواند ساخته شود، مدل انتشار تکنولوژی است.
  • پاسخ به این سوالات می‌تواند به طراحی مدل کمک کند:
   • چه عواملی بر انتشار یک تکنولوژی اثر گذار هستند؟
   • پیش از هر چیز، باید یک جامعه هدف برای تکنولوژی وجود داشته باشد.
   • این جامعه هدف چه کسری از جامعه هستند؟
   • چه روش‌هایی برای معرفی این تکنولوژی به جامعه وجود دارد؟
   • افرادی که در حال استفاده از این تکنولوژی هستند، چه اثری بر جذب افراد دیگر خواهند داشت؟
  • ساختار طراحی شده در این مدل، در چه موارد دیگری می‌تواند کاربرد داشته باشد؟
  مدل انتشار تکنولوژی
  دینامیک‌های انتشار تکنولوژی
  مروری بر پرسش‌های این درس
 • روند شکل گیری و توسعه تفکر سیستمی و مکتب دینامیک سیستم‌ها به چه صورتی بوده است؟
 • چه رویکردهایی به ترویج تفکر سیستمی و دینامیک سیستم‌ها وجود داشته است؟
 • توسعه دانش این حوزه با چه چالش‌هایی در آینده مواجه خواهد بود؟
 • یک متفکر سیستمی و یک سیستم داینامیست به چه دانش‌های مکملی نیاز دارد؟
 • چگونه می‌توانیم یک مدل ساده سیستمی بسازیم؟
 • منابع مطالعه برای جلسه بعد
  در پناه خدا باشیم
  Previous
  Next

  اشتراک گذاری

  Share on telegram
  Telegram
  Share on twitter
  Twitter
  Share on linkedin
  Linkedin
  Share on facebook
  Facebook
  Share on whatsapp
  WhatsApp
  Share on email
  Email
  فیل مولوی

  دوره آموزشی آنلاین

  آشنایی با «تفکر سیستمی»

  مدرس: محمدعلی اسماعیل زاده اصل