مهارت‌ها و ابزارهای تفکر سیستمی و دینامیک سیستم‌ها
مهارت‌های تفکر سیستمی
پرسش‌های این درس
 • زیربنای فکری دینامیک سیستم‌ها چیست؟
 • تفکر سیستمی و دینامیک سیستم‌ها شامل چه مهارت‌هایی می‌شود؟
 • چه ابزارهایی در حوزه تفکر سیستمی و دینامیک سیستم‌ها توسعه داده شده‌اند؟
 • چرا تصمیم‌های شهودی که بدون استفاده از ابزارهای دینامیک سیستم‌ها گرفته می‌شوند، در اغلب موارد به نتیجه نمی‌رسند یا حتی آسیب تولید می‌کنند؟
 • دینامیک سیستم‌ها چگونه به افزایش کیفیت تصمیم‌گیری کمک می‌کند؟
 • کتاب‌ها و مقالاتی که در این جلسه ارایه می‌شوند:
  Systems Thinking: Critical Thinking Skills for 1990 and beyond

  19۹۳, Barry Richmond, Systems Thinking: Critical Thinking Skills for 1990 and beyond

  • the evolution of the education system
   • educational process
   • thinking paradigm
   • learning tools
  • transferring the systems thinking framework, process, and tools
   • Skill 1: dynamic thinking
   • Skill 2: closed-loop thinking
   • Skill 3: generic thinking
   • Skill 4: structural thinking
   • Skill 5: operational thinking
   • Skill 6: continuum thinking
   • Skill 7: scientific thinking

  Counterintuitive Behavior of social systems

  1995, Jay W. Forrester, Counterintuitive Behavior of social systems

  • A new approach to Social Systems
  • Computer Models of Social Systems
  • Counterintuitive Nature of Social Systems
  • Dynamics of Urban Systems
  • On Raising The Quality of Life
  • Characteristics of Social Systems
  • A Global Perspective
  • Attractive Policies can Create Disasters
  • Combinations of "Obvious" Policies
  • An Alternative to Catastrophe
  • Future Policy Issues
  • A New Frontier
  • The Nation's Alternatives

  Introduction to Systems Thinking

  1999, Daniel H. Kim, Introduction to Systems Thinking

  • What is Systems Thinking?
  • What is a System?
  • Putting Systems in Context: "The Iceberg"
  • What Do Systems Do? A Close Look at Systemic Behavior
  • Putting It All Together: Two Examples of How to Manage Systems
  • Working "on" The System not "in" the System
  • "Acting" in Different Modes

  The "Thinking" in Systems Thinking

  2000, Barry Richmond, The "Thinking" in Systems Thinking

  • The "Thinking" in Systems Thinking: An Overview of Seven Skills
  • Dynamic Thinking
  • System-as-Cause Thinking
  • Forest Thinking
  • Operational Thinking
  • Closed-Loop Thinking
  • Quantitative Thinking
  • Scientific Thinking

  Reflections on the foundations of system dynamics

  2011, George P. Richardson, Reflections on the foundations of system dynamics

  • The four foundations
  • The endogenous point of view
  • Endogeneity and feedback
  • Endogeneity in practice
  • Endogeneity and agency
  • The great insight of servomechanisms engineering
  • Choosing points of view
  • The foundation of systems thinking and system dynamics

  مهارت‌های تفکر سیستمی
  • تفکر در طول زمان
  • تفکر ساختار به عنوان علت
  • تفکر کل نگر
  • تفکر عملیاتی
  • تفکر حلقه بسته
  • تفکر کمی
  • تفکر علمی
  تفکر در طول زمان
  • توجه به روندها در طول زمان
  • توجه به مسیر رسیدن به هدف
  • بدتر شدن قبل از بهتر شدن
  • توجه به مفهوم صبر
  • در مقابل: تفکر ایستا
   • تمرکز بر رویدادها
   • انتظار زود رسیدن به هدف
  تفکر ساختار به عنوان علت (تفکر درونزا)
  • رفتار سیستم توسط عوامل شکل دهنده سیستم تعیین می‌شود.
  • اثرگذاری عوامل بیرونی به عوامل داخلی بستگی دارد.
  • در مقابل: تفکر سیستم به عنوان معلول:
   • تصور اینکه دیگران باعث بروز مشکلات هستند.
   • رفتار سیستم ناشی از اثر نیروهای خارجی دیده می‌شود.
   • احساس ناتوانی برای تغییر
  تفکر کمی
  • پذیرفتن اینکه حتی وقتی نمی‌توانیم اندازه‌گیری کنیم، می‌توانیم مقادیر را کمی کنیم
   • استفاده از تخمین‌های ذهنی در زمانی که داده اندازه‌گیری شده نداریم.
   • رسم نمودارهای کمی از تغییرات متغیرهای کیفی و پایش آنها در طی زمان
  • در مقابل: تفکر اندازه گیرانه
   • جستجوی داده‌هایی که به طور دقیق اندازه‌گیری شده‌اند.
   • انتظار برای نتایج اندازه‌گیری‌های دقیق و به تاخیر انداختن تصمیم‌گیری
   • ندیده گرفتن اطلاعات کیفی
  تفکر کل نگر
  • اعتقاد به اینکه شناخت مساله از طریق فهم روابط بین اجزا به دست می‌آید.
  • هنر دیدن جنگل از میان درختان
  • انتخاب جایگاه متناسب برای شناخت و حل مساله
  • در مقابل: تفکر جزء نگر
   • اعتقاد به اینکه شناخت مساله از طریق تمرکز بر جزییات به دست می‌آید.
   • غرق شدن در جزییات و ندیدن کل
  تفکر حلقه بسته
  • علیت را به صورت یک فرآیند جاری دیدن و توجه به اینکه معلول به علت بازخورد می‌دهد و علت‌ها هم بر یکدیگر اثر می‌گذارند.
  • روش حل مساله 1-2-3-1-...
  • در مقابل: تفکر خطی
   • علیت را به صورت یک طرفه دیدن و هر علت را غیر وابسته به علت های دیگر دانستن
   • روش حل مساله 1 – 2 – 3
  تفکر عملیاتی
  • تمرکز بر علیت و اینکه رفتار سیستم واقعا چگونه شکل می‌گیرد.
  • تلاش برای ساختن مسیر موفقیت با توجه به ساختاری که ما با آن مواجه هستیم
  • در مقابل: تفکر عامل محور
   • فهرست کردن عوامل موثر یا دارای همبستگی با نتایج
   • تلاش برای تقلید از عواملی که باعث موفقیت افراد موفق شده
  تفکر علمی
  • فهمیدن اینکه تمام مدل‌ها فرضیه‌هایی دارای خطا هستند و محدودیت‌های عملکردی دارند.
  • تلاش برای یافتن نقاط اهرمی
  • در مقابل: تفکر اثبات واقعیت
   • تلاش برای ساخت مدل‌های درست و اثبات درستی آنها با تطبیق با داده‌های گذشته
  ابزارهای تفکر سیستمی و دینامیک سیستم‌ها
  • نمودارهای رفتار در طول زمان
  • کوه یخ
  • نمودارهای علت و معلولی
  • نقشه‌های نرخ و حالت
  • شبیه سازی کامپیوتری
  پرسش‌های این درس
 • زیربنای فکری دینامیک سیستم‌ها چیست؟
 • تفکر سیستمی و دینامیک سیستم‌ها شامل چه مهارت‌هایی می‌شود؟
 • چه ابزارهایی در حوزه تفکر سیستمی و دینامیک سیستم‌ها توسعه داده شده‌اند؟
 • چرا تصمیم‌های شهودی که بدون استفاده از ابزارهای دینامیک سیستم‌ها گرفته می‌شوند، در اغلب موارد به نتیجه نمی‌رسند یا حتی آسیب تولید می‌کنند؟
 • دینامیک سیستم‌ها چگونه به افزایش کیفیت تصمیم‌گیری کمک می‌کند؟
 • منابع مطالعه برای جلسه بعد
  2006, Peter Senge, The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization
  Chapter 1: “Give Me a Lever Long Enough … and Single-Handed I Can Move the World”
  Chapter 2: Does Your Organization Have a Learning Disability?
  Chapter 3: Prisoners of the System, or Prisoners of Our Own Thinking?
  Chapter 4: The Laws of the Fifth Discipline
  Chapter 5: A Shift of Mind
  Chapter 6: Nature’s Templates: Identifying the Patterns That Control Events
  Chapter 7: Self-Limiting or Self-Sustaining Growth
  در پناه خدا باشیم
  Previous
  Next

  اشتراک گذاری

  Share on telegram
  Telegram
  Share on twitter
  Twitter
  Share on linkedin
  Linkedin
  Share on facebook
  Facebook
  Share on whatsapp
  WhatsApp
  Share on email
  Email
  فیل مولوی

  دوره آموزشی آنلاین

  آشنایی با «تفکر سیستمی»

  مدرس: محمدعلی اسماعیل زاده اصل